Το Έργο ‘Ώρα για Αλλαγή: Προαγωγή της αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής πρώτων υλών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015 και ακόμη παραπέρα!’ ενώνει τις προσπάθειες 13 εταίρων σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Το πρόγραμμα θα τρέξει μεταξύ 2015 και 2017, και στοχεύει σε πολίτες της ΕΕ, εταιρίες και φορείς λήψης αποφάσεων μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Η εκστρατεία "Stop Mad Mining" η οποία τρέχει το 2015 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015, στοχεύει στη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ αφενός της (υπερ-) κατανάλωσης πρώτων υλών στην Ευρώπη, και αφετέρου της φτώχειας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστροφή του περιβάλλοντος σε χώρες πλούσιες σε πόρους. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες, τους πολιτικούς και τις εταιρίες για το δραματικό αντίκτυπο που έχουν τα καταναλωτικά μας πρότυπα στους φθίνοντες μη-ανανεώσιμους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, και πώς αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων που πλήττονται από την εξόρυξη των πρώτων υλών και τις κλιματικές αλλαγές.
our core demands

Οι Βασικές μας Απαιτήσεις

key activities

Βασικές Δραστηριότητες

partners

Εταίροι