1. Η ΕΕ να εισάγει δεσμευτικούς κανονισμούς για τη βιομηχανία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που αφορούν την εξόρυξη πρώτων υλών.
  2. Οι δραστηριότητες των εταιριών της ΕΕ να εξετάζουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα στον τομέα της εξόρυξης και της χρήσης των πρώτων υλών κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας.
  3. Η ΕΕ να μειώσει τη χρήση πρώτων υλών μέσω της μεταρρύθμισης των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.
  4. Η χρήση μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να καταργηθεί σταδιακά στην ΕΕ.
  5. Η ηθική κατανάλωση να γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στους Ευρωπαίους πολίτες.